• ลงทะเบียน ผู้ใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    1. ข้อมูลองค์กร
    2. ที่อยู่องค์กร
    3. ข้อมูลผู้ใช้งาน
    4. ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ